<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3265229147195010758\x26blogName\x3dIMANMAL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/\x26vt\x3d5725033192637128348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


status(23APR17): i need darlwis right now
QUOTES OF THE DAY:

recent update :
Hey Pelangi
written on Sunday, November 27, 2011 @ 7:15 PM ✈Terima kasih KEGELAPAN .untuk mimpi ngeri ituu !
Hujann membasahii akuu setiap masaa 
Seperti Kawanan deritaa


Pelangii .Pelangi
Itu ialah nama samaran beliau
Yang manaa dia telah mendapat
Untuk SEMUA warna yang dia hendaaak

Pelangii .Pelangi
Itu ialah panggilannyaa
Dia hadiir untuk memeriahh kan DUNIA AKU

Pelangii .Pelangi
Merekaa ketawa akan warnaa2nyaa
Berkataa dia berbezaa
Tidak normaaal
Seperti Orang lainn

Pelangii .Pelangi
Mereka mengambil dia sebagai Jenakaaa
Hanya seorangg GADIS dia ingin mengambil perhatiaaan
Andaa tahuu tentangg itu?

Pelangii .Pelangi
Dia KEKASIH HUJAN
Tidakk peduli tentangg Orang lain berkataa

Pelangii .Pelangi
diaa sudahh mulaa bertukaar
Dunia melihatnya terlalu terangg
Sekarangg SEMUA hitaam dan Kelaabuu sahajaa

Pelangii .Pelangii
Mengapaa diaa pergi dengann caraa iniii
Aku kinii diam2 sudaaah tersaayaangg Diaa
Mengapaa Diaa tidaakk samaa?

Pelangii .Pelangi
Diaa membawaa kita KEGEMBIRAAN
Diaa jugaa memberi cahayaa kepada kamii
Jadi beralih kepada cara asal !

Pelangii .Pelangi
Aku menghargai kasih sayangg Diaa
Kitaa sepertii berbeza sekarangg
jadi tetapp beradaa seperti siapa Andaa

Pelangii .Pelangi
Itulahh Diaa
Seorang Lelaki Berusiaa 15 Tahunn
Yangg baik padaa tahap gelagatnyaa

Pelangii .Pelangi
Semuaa orang memanggil aku dengann ITU
Diaa hanyaa kegunaan untuk semuaa
Akuu tidak kisahh semuaa ituu

Pelangii .Pelangi
Cerminn diri !
Mencerminkaann WARNA
Bahawaa sebahagiann besarr merekaa tidakk memahami

Pelangii 'Pelangi
Kamuu memangggil AKU/DIA?
Hello, Akuu di sinii
Diaaaaaaaaaaaaaa?
Tiadaaaa
Untuk menjelaskan semuaa
Kami berpisahh buat seketikaa


Diadaptasi Oleh - Eymann Malihah
Dipetik di - Michelle Mawyin Gallery

Labels: , , , , ,


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life